0
 • TIÊU CHUẨN TCVN 3M
 • 1. Tiêu chuẩn TCVN 7852 : 2008

  THỰC PHẨM - ĐẾN NẤM MEN VÀ NẤM MỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÀNG KHÔ CÓ THỂ

  HOÀN NƯỚC (PHƯƠNG PHÁP PETRIFILMTM)

  ***

  TCVN 7852:2008 được xây dựng trên cơ sở AOAC 997.02 Yeast and Mold Counts in

  Foods. Dry Rehydratable Film Method.

  TCVN 7852:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13. Phương pháp phân tích và lấy

  mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,

  Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  ***

  Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bVG55QTZfSnJqOW8/edit

  2. Tiêu chuẩn TCVN 9975 : 2013

  THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM VÀ  ESCHERICHIA COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP

  SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

  ***

  TCVN 9975 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 991.14 Coliforms and Escherichia coli

  Counts in Foods. Dry Rehydratable Film (PetrifilmTM E. coli/Coliform

  Count PlateTM and PetrifilmTM Coliform Count PlateTM) Methods.

  TCVN 9975 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13. Phương pháp phân tích

  và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và

  Công nghệ công bố.

  ***

  Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bMG0zZlhCNlQ3NzQ/edit

  3. Tiêu chuẩn TCVN 9976 : 2013

  THỊT VÀ THỦY SẢN - ĐỊNH LƯỢNG ESCHERICHIA COLI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

  ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

  ***

  TCVN 9976 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 998.08 Confirmed Escherichia coli Counts

  in Poultry, Meats, and Seafood. Dry Rehydratable Film Method PetrifilmTM E. coli/Coliform

  Count Plate.

  TCVN 9976 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích

  và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

  Công nghệ công bố.

  ***

  Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bNnMwZk1Yd3BTNzg/edit

  4. Tiêu chuẩn TCVN 9977 : 2013 

  THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG TỔNG VI SINH VẬT HIẾU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ

  DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

  ***

  TCVN 9977 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 990.12 Aerobic Plate Count in Foods. Dry

  Rehydratable Film (PetrifilmTM Aerobic Count Plate) Method.

  TCVN 9976 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích

  và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

  Công nghệ công bố.

  ***

  Xem chi tiết tại:  https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bWDlSN2Y1UmUzNXM/edit

  5.Tiêu chuẩn TCVN 9980 : 2013

  THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - ĐỊNH LƯỢNG ENTEROBACTERIACEAE BẰNG

  PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐĨA ĐẾM PETRIFILMTM

  ***

  TCVN 9980 : 2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 2003.01 Enumeration of

  Enterobacteriaceae in Selected Foods. PetrifilmTM Enterobacteriaceae Count Plate Method.

  TCVN 9980 : 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích

  và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

  Công nghệ công bố.

  ***

  Xem chi tiết tại:https://docs.google.com/file/d/0B-qKvhRso05bVTZfazY5QlJXU2NGQV9hbUlwWm5SLWlNR3Zj/edit

 • TIÊU CHUẨN AOAC CỦA PETRIFILM 3M
 • TIÊU CHUẨN AOAC CHO PETRIFILM 3M

   

  PetrifilmTM AC (Aerobic Count)

   Đĩa đếm tổng khuẩn hiếu khí

  • Cho kết quả sau 24h - 48h.
  • Khuẩn lạc màu đỏ
  • Code 6400                     100 test/hộp
  • Code 6406                     1000 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 986.33

  AOAC 989.10 

  AOAC 990.12

   


   

   

  PetrifilmTM CC (Coliforms Count)

  Đĩa đếm Coliform

  • Cho kết quả sau 24h.
  • Khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí.
  • Code 6410                     50 test/hộp
  • Code 6416                     1000 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 986.33

  AOAC 989.10

  AOAC 2000.15

   

  PetrifilmTM EC (E.coli / Coliforms Count)

  Đĩa đếm E.coli / Coliform

  • Cho kết quả sau 24h.
  • E.coli : Khuẩn lạc màu xanh kèm bọt khí.
  • Coliform tổng số : khuẩn lạc màu xanh kèm bọt khí (E.coli) + khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí.
  • Code 6404                     50 test/hộp
  • Code 6414                     500 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 991.14

  AOAC 998.04

  PetrifilmTM SEC

  Đĩa đếm E.coli chọn lọc

  • Cho kết quả sau 24h.
  • Khuẩn lạc màu xanh dương.
  • Code 6434                     50 test/hộp
  • Code 6435                     1000 test/thùng

  PetrifilmTM EL (Environment Listeria)

  Đĩa đếm Listeria trong môi trường

  • Cho kết quả sau 31h
  • Khuẩn lạc màu tím.
  • Code 6447                     50 test/hộp
  • Code 6448                     200 test/thùng

  AOAC Performance Tested Methods

  Certification Number 030601

  PetrifilmTM STX

  Đĩa đếm Staphylococcus aureus

  • Cho kết quả sau 24h.
  • Khuẩn lạc màu tím sau 24h.
  • Code 6490                     50 test/hộp
  • Code 6491                     500 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 2003.07

  AOAC 2003.08

  AOAC 2003.11

   

  Petrifilm Staph Expr Plate & Disk photo with pink zones

  PetrifilmTM STX Disk

  Đĩa lồng DNA cho Staphylococcus aureus

  • Cho kết quả sau 3h.
  • Khuẩn lạc tím có quầng sáng màu hồng.
  • Code 6492                     20 test/hộp
  • Code 6493                     100 test/thùng

   

  PetrifilmTM RCC (Rapid Coliforms Count)

  Đĩa đếm Coliform nhanh

  • Cho kết quả sau 6h - 24h.
  • Quầng sáng quanh khuẩn lạc xuất hiện trước 6h.
  • Khuẩn lạc màu đỏ kèm bọt khí.
  • Code 6402                     50 test/hộp
  • Code 6412                     500 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 2000.15

   

  PetrifilmTM HCC (High Sensitive Coliforms Count)

  Đĩa đếm Coliform nhạy

  • Cho kết quả sau 24h.
  • Khuẩn lạc đỏ kèm bọt khí.
  • Code 6405                     50 test/hộp
  • Code 6415                     500 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 996.02

  PetrifilmTM EB (Enterobacteriaceae)

  Đĩa đếm họ vi khuẩn đường ruột

  • Cho kết quả sau 24h.
  • Khuẩn lạc màu đỏ có quầng sáng màu vàng hoặc màu đỏ kèm bọt khí hoặc cả hai.
  • Code 6420                     50 test/hộp
  • Code 6421                     1000 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 2003.01

  PetrifilmTM YM (Yeast & Mold)

  Đĩa đếm nấm men, nấm mốc

  • Cho kết quả sau 3 - 5 ngày
  • Khuẩn lạc nấm men xanh, tròn, bờ đều, không tâm.
  • Khuẩn lạc nấm mốc to, nhiều màu, bờ có ria, có tâm.
  • Code 6407                     100 test/hộp
  • Code 6417                     1000 test/thùng

  Tiêu chuẩn AOAC (AOAC Official Methods)

  AOAC 997.02